- ลปร. ได้มีนโยบายให้ใช้งานการลงนามอิเล้กทรอนิกส์ของ ผู้บริหาร/ผอ.สำนัก/ผอ.ศูนย์/ผอ.กลุ่ม/ ในการจัดทำหนังสือภายใน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป - ลปร. เห็นชอบนโยบายการใช้งานระบบ e-Saraban ทั้งองค์กร โดยให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ใช้ระบบ e-Saraban ลงระดับบุคคล ภายในปีงบประมาณ 2563
Username :
Password :
  Change Password
  หากติดขัดปัญหา มีข้อซักถาม ติดต่อ IT Helpdesk 02-590-1681, 02-590-2844 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.